Programska podrška

 • Parametri terminala za registraciju

  Unos i podešavanje parametara terminala za registraciju radnog vremena.

 • Prava pristupa operatera

  Unos operatera sa pravima pristupa pojedinim modulima programskog paketa.

 • Rasporedi radnog vremena

  Unošenje rasporeda radnog vremena. Rasporedi su obavezni da bi se moglo prema njima odrediti kašnjenja i prijevremeni odlasci te prekovremeni sati.

 • Podešavanje praznika

  Unos praznika. Praznici se mogu unositi jednom za višegodišnji period (npr. Božić, Nova godina...) ili samo za danu godinu kao npr Uskrs.

 • Organizacijske jedinice

  Unos izmjena i brisanje organizacijskih jedinica. Svakoj organizacijskoj jedinici se može pridjeliti njen radni raspored.

 • Podaci o osobama

  Za svaku osobu se unose osnovni podaci kao ime, prezime, matični broj, broj kartice,organizacijska jedinica, te parametri koji određuju način obračuna sati za tu osobu.

 • Pregled registracija

  Pregled registracija u danom vremenskom periodu za pojedinu osobu ili organizacijsku jedinicu.Osim pregleda moguća je i izmjena pojedinih događaja u slučaju greške te unos događaja koji se moraju ručno unositi (službeni put, bolovanje, godišnji odmori..)

 • Grafički pregled događaja

  Vremenski intervali za pojedine tipove događaja su prikazani u različitim bojama.

 • Tabelarni prikaz

  Tabelarni prikaz svih registracija sa prikazom obračuna sati. Također je moguće vršiti korekciju pojedinog tipa događaja.

 • Sumarni obračun

  Sumarni prikaz obračuna sati za pojedinu osobu ili pojedinu organizacionu jedinicu sa ukupnom sumom planiranih i ostvarenih sati u datom periodu.

 • Prikaz događaja za jedan dan

  Sumarni prikaz događaja za pojedini dan sa svim registracijama u toku dana i planiranim i ostvarenim radnim satima za taj dan.

 • Mjesečni prikaz

  Mjesečni prikaz radnog vremena za pojedinog radnika usklađen sa zakonom o radu i ispisan na formularu kakav traži zakonodavac.

 • Klasifikacija po radnim danima

  Podaci o radnom vremenu po danima u mjesecu za pojedinu organizacijsku jedinicu. Tablica se može dobiti u excel formatu.

 • Klasifikacija po radnim satima

  Mjesečni izvještaj o ostvarenim radnim satima po kategorijama za organizacijsku jedinicu..

 • Personalni izvještaj

  Personalni izvještaj omogućava svakom zaposleniku pregled osobnih registracija.

 • Sumarni personalni obračun

  Sumarni prikaz obračuna sati omogućuje svakom zaposlenom pregled planiranih i ostvarenih sati u datom periodu.-